Category कालभैरव

श्री कालभैरवाष्टकम्

Shree Kaal Bhairav Ashtakam श्रीकालभैरवाष्टकम्देवराजसेव्यमान पावनांघ्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् |नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे || १ ||भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् |कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे || २ ||शूलटंकपाशदण्डपाणिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् |भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे || ३ ||भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहम् भक्तवत्सलं…