गणपतिजी बीज मंत्र

इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें

गणपति का मंत्र
श्री महागणपति प्रणव मूलमंत्र: ॐ |
श्री महा गणपति प्रणव मूलमंत्र: ॐ गं ॐ |
ॐ गं गणपतये नमः |
ॐ नमो भगवते गजाननाय |
श्री गणेशाय नमः |
ॐ श्री गणेशाय नमः |
ॐ वक्रतुन्डाय हुम |
ॐ ह्रीं श्रीं क्लिं गौं ग: श्रींमहागणाधिपतये नमः |
ॐ ह्रीं श्रीं क्लिंगौं वरदमूर्तयेनमः |
ॐ ह्रीं श्रीं क्लिं नमो भगवते गजाननाय |
ॐ ह्रीं श्रीं क्लिं नमो गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिध्दी प्रदेयाय ब्रह्मणस्पतये नमः |
ॐ बिजाय भालचंद्राय गणेश परमात्मने | 
प्रणतक्लेशनाशाय हेरम्बाय नमो नमः |
ॐ आपदामपहर्तार | 
दातारं सुखसंपदाम | 
क्षीप्रप्रासादन्न देवं | 
भूयो भूयो नमाम्यहम ||
ॐ नमो गणपते तुभ्यं | 
हेरम्बा येकदंतिने | 
स्वानंदवासिने तुभ्यं |
ब्रह्मणस्पतये नमः |
ॐ श्री गजानन जय गजानन |
ॐ श्री गजानन जय गजानन |
जय जय गजानन |
ॐ शुक्लाम्बरधरं देव | 
शशिसूर्यनिभाननम | 
प्रसन्नवदन ध्यायेत |
सर्वविघ्नोंपशान्तये ||
ॐ नमस्तमै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदाइने |
यस्या गस्तायते नाम |
विघ्न सागरशोषणे ||
ॐ ह्रीं गं ह्रीं गणपतये नमः ||
ॐ वक्रतुन्डाय नमः |
ॐ महाकर्णाय विद्महे | 
वक्रतुन्डाय धीमहि |
तन्नो दंती प्रचोदयात ||
ॐ यद्भ्रूप्रणीहितां लक्ष्मी | 
लभन्ते भक्त कोट्य: || 
स्वतंत्र मेकं नेतारं | 
विघ्नराजं नमाम्यहम ||    

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे |
निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ||
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ।।

नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो
व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो
विरुपेभ्यो विश्वरुपेभ्यश्च वो नमः ।।

इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें
Default image
Gyanchand Bundiwal
Gemologist, Astrologer. Owner at Gems For Everyone and Koti Devi Devta.
Articles: 449

Leave a Reply

नए अपडेट पाने के लिए अपनी डिटेल्स शेयर करे

नैचरॅल सर्टिफाइड रुद्राक्ष कॉम्बो ऑफर

3, 4, 5, 6 और 7 मुखी केवल ₹800